28 de febrer 2012

L'Ajuntament de l'Escala retalla 2.500 hores anuals de servei policialEls delegats sindicals de la policia local de l'Escala van fer públic ahir, en nom de la plantilla a excepció del cap i el sotscap, el seu malestar per les noves mesures reorganitzatives. A través d'un comunicat, van denunciar que des del gener han tingut una reducció de la jornada laboral i una retallada de sou –la variació dels torns s'ha tirat endavant a través d'un decret d'alcaldia, mentre que la rebaixa del salari es va aprovar gairebé per unanimitat en el ple del desembre passat–. “Vam demanar al regidor de Personal si hi havia la possibilitat de buscar altres fórmules, però ens va respondre que no hi ha res a negociar. Es prescindirà de més de 2.500 hores anuals de servei policial. No és una iniciativa responsable, ja que en surten perjudicats els ciutadans.”
L'antic horari estava vigent des de feia deu anys. Per intentar que es restableixi, denunciaran el cas als jutjats i al Departament de Treball. Segons consideren, el quadrant actual “perjudica la salut dels treballadors”. “Es realitzen els tres torns de matí, tarda i nit en poc temps. Pot ser que un dia tinguem un horari i l'endemà, un altre. La publicació dels torns també es fa mensualment. Això deixa un escàs marge als agents per organitzar-se, perquè se'ls comunica amb poca antelació, dificultant la conciliació de la vida personal i laboral”. I, finalment, van titllar de “poc solidari” l'alcalde, Estanis Puig, qui “s'ha apujat el sou un 113%”.
El batlle va respondre que són mesures d'estalvi que no només s'han aplicat a la policia, sinó també a altres col·lectius, com ara la brigada municipal. “El més important és que puguem pagar les nòmines a final de mes i mantenir tots els llocs de treball. Hem tret la major dedicació: és a dir, el complement que rebien per les dues o tres hores que tenien la possibilitat de fer de més a la setmana. S'ha passat de 40 hores setmanals a 37. Cap efectiu treballa més de 17 dies al mes. Abans, en canvi, feien una setmana sí i una altra no. Això, fins i tot originava que alguns treballessin en altres feines. Encara serem més estrictes, ja que mirarem la productivitat per combatre l'absentisme.” Va desmentir, a més, que se'n ressenti la seguretat: “Disposem d'uns 60 efectius, entre mossos i policies locals. És un bon nombre. El 2012 hem contractat dos agents cívics i han començat quatre mossos més.” I, respecte al salari, va rebatre que hi ha algun sergent que el té més alt que ell, així com el cap de la policia i uns dotze empleats de l'Ajuntament: “Cobro 2.400 euros al mes. És menys que el que percebia abans, quan tenia dedicació exclusiva a la Diputació.” 

Font: Punt Diari

27 de febrer 2012

Correu gratuït: xxx@policia.catCorreu gratuït:  xxx@policia.cat


La webpolicial.org, ofereix a tots els afiliats de l'APL-CCOO,  policies locals- GU, i Mossos d'Esquadra, una adreça amb el domini ________@policia.cat

El format de l'adreça es inicialcognom@policia.cat o el número de tip pl000000@policia.cat (en aquest darrer cas és número tip a CME/GUB i PL). Per activar adreces només m'has d'enviar un correu amb les peticions i l'administrador us enviarà unes les claus provisionals d'accés. (aplcomunicacio@gmail.com)
Serveis que ofereix:
  • 7 GB per guardar tot el correu i el teu disc dur virtual.
  • Calendari.
  • Consulta'l via web o POP3 (Outlook o telèfon mòbil).
  • Llibreta d'adreces.
  • .Servei missatgeria xat integrat.
  • En la llengua que tu vulguis: català i castellà inclosos. Corrector en tots els idiomes.
  • Les adreces de policia.cat tenen el format inicialcognom@policia.cat. També podràs sol.licitar un àlies amb elteu tip 00000@policia.cat associat a la teva compta principal.
  • Exclusiu agents de policia.
  • Processador textes, fulls de càlcul i base documental.

22 de febrer 2012

Nulidad de las relaciones de puestos de trabajo no negociadas


                                

El Tribunal Supremo se pronuncia varias veces y determina:
  
 la nulidad radical de las RPT no negociadas

En el pasado mes de Diciembre el Tribunal Supremo dictó varias sentencias con el mismo razonamiento (y creando jurisprudencia) sentando un criterio de tremenda relevancia en las relaciones entre Sindicatos y Administraciones Públicas, particularmente al afectar al alcance del derecho de intervención de aquéllos en la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que, tras las citadas sentencias y ante el criterio novedoso del EBEP, no se limita al mero derecho de informe o consulta sino que se extiende al más poderoso derecho de negociación y además canalizado a través de Mesas de Negociación y no de simples comisiones. Precisamente esta situación,  actualmente no está sucediendo con las rpt's de la plantilla municipal.


1. En efecto, resumiendo el escenario normativo, tras la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, los sindicatos adquirieron el derecho de negociación pero con exclusión de las materias donde la Administración ejercitase sus potestad de organización (entre las que se incluía las Relaciones de Puestos de Trabajo). En la práctica, algunas Administraciones llevaban a cabo la negociación de las RPT (sin estar obligadas jurídicamente a ello) y otras Administraciones se limitaban a informar o dar cuenta a los sindicatos del borrador de RPT e informarle de su aprobación.

Pues bien, el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007 introdujo un inciso aparentemente inocente pero de grandes consecuencias, constituido por el  art.37-2 a)  que dispone “Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto”. En suma, la Administración no tiene obligación de negociar los términos de la RPT pero sí cuando la misma afecta a las condiciones de trabajo de los funcionarios, lo que comporta el efecto práctico de que la Administración queda obligada a negociar la RPT y los sindicatos cuentan con derecho a exigirlo.

2. La Sentencia de 2 de Diciembre de 2010 (rec.4775/2009 ) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como razona la obligación actual de negociar las RPT del personal funcionario en las Mesas de Negociación:

“ Frente a estas afirmaciones, procede subrayar que el razonamiento utilizado por la sentencia recurrida consiste precisamente en que dicho precepto ha sido derogado por la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, a la sazón vigente, novedad que, en su artículo 37.2 aclara qué condiciones de trabajo deben ser objeto de negociación obligatoria, aunque pretendan establecerse como consecuencia del ejercicio por la Administración de sus potestades de organización.

Así lo dispone el citado artículo 37-2 a) 2cuando añade a continuación el siguiente párrafo “Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto”. Y en el artículo 37.1.c) se recogen, entre otras, “c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos”.

En consecuencia, la nueva regulación exige, contrariamente a lo prevenido en la Ley 9/87, que las decisiones de las Administraciones que afecten a sus potestades de organización, entre las que cabe citar las relativas a la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo como instrumento técnico legalmente previsto para llevar a cabo la ordenación del personal, en cuanto repercutan en las condiciones de trabajo de los funcionarios, sean objeto de negociación con las organizaciones sindicales.  “

Por tanto, toda la jurisprudencia previa a la vigencia del EBEP que excluía de la obligación de negociar a la aprobación o modificación de la RPT ha cambiado y las Administraciones Públicas deberán tener a punto las Mesas de Negociación para la aprobación o modificación de la RPT. Si tenemos en cuenta que en tiempo de crisis económica, las Administraciones intentarán amortizar o reconvertir puestos de trabajo, las consecuencias de esta nueva línea jurisprudencial serán muy notables.


3.  La Sentencia va mas allá y anuda la falta de negociación a la nulidad de pleno derecho de la RPT por afectar al derecho fundamental de la negociación colectiva.

“La aplicación de la doctrina precedente al caso examinado conduce a estimar la vulneración del artículo 28 de la Constitución en relación con losartículos 37 y 103.3 de la Constitución y 37.2.a) del EBEP por cuanto, si como consta en las actuaciones, se ofreció un trámite de consulta a los Sindicatos en el procedimiento de elaboración de la RPT en el que éstos formularon alegaciones -procedimiento válido vigente la ley 9/87en la que, como se ha expuesto, primaba la dimensión de potestad autoorganizativa en la aprobación de las RPTs-; sin embargo, no hubo una autentica negociación colectiva a través del instrumento idóneo cual es la Mesa de negociación , que permite, entre otras cosas, que los razonamientos de los representantes de los funcionarios puedan ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar la disposición recurrida. Por ello, tratándose de un requisito relacionado con el ejercicio de un derecho fundamental, su ausencia debe valorarse como equivalente a la omisión de un esencial trámite procedimental incardinable en elartículo 62.1.e) de la Ley 30/92, como ha entendido la Sala de instancia”.

Nótese que la sentencia rechaza el mero informe o consulta e impone la negociación, y además que tal negociación se canalice imperativamente bajo el cauce formal de la Mesa de Negociación. O sea, que la Administración no puede  escudarse en convalidaciones o subterfugios de “negociaciones puramente formales”.

Y por tanto, habrá que poner fin a las inercias de las Administraciones que para aprobar las RPT o sus modificaciones se limitaban al mero informe o consulta a Juntas de Personal  o a sindicatos, ya que por lo dicho, ha de existir “negociación” (no informe), y en el seno de la Mesa de Negociación (esto es, con los sindicatos formando parte de aquélla, y no  con la Junta de Personal Funcionario ni delegados sindicales). Puede parecer un trabalenguas pero realmente el legislador y la jurisprudencia han querido transparencia y asegurar la participación de los sindicatos en el  máximo instrumento de ordenación de la función pública: las RPT ( no olvidemos que son el cauce de reparto de puestos y retribuciones complementarias, y vertebración jerárquica de la Administración).     

18 de febrer 2012

REUNIÓN DE LA PLATAFORMA SINDICAL PARA LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LOS POLICÍAS LOCALES Y AUTONÓMICO


El pasado martes 07 de Febrero de 2.012 se reunió en Madrid la PLATAFORMA  SINDICAL  (CSL, COP, CSIF, UGT y CCOO), creada para la consecución del objetivo común del  ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN de los Policías Locales y Autonómicos del territorio nacional, de la que la amplia mayoria de sindicatos forma parte.

La Coordiadora Federal de Policias Locales y Autonomicos de la FSC-CCOO propondrá al resto de sindicatos presentes en la Mesa General de la Seguridad Social la necesidad de reforza las propuestas que conduzcan al reconocimiento de la profesión policial como colectivo prioritario y, sea econocido e incluido para la aplicación inmediata de los coeficientes reductores que permitan el anticipo de la edad de jubilación de policias locales y autonomicos.  

En esta reunión se analizó el estado del anticipo de la edad de jubilación de los Policías Locales y Autonómicas en el marco político tras las pasadas Elecciones Generales, y cada Organización Sindical expuso las iniciativas y las gestiones realizadas hasta el momento. En este sentido, se expuso el trabajo realizado por la Confederación, destacando los contactos con diferentes Grupos Parlamentarios y la solicitud presentada ante la FEMP y Seguridad Social para retomar el avance de nuestra reivindicación.

La Plataforma alcanzó el acuerdo de  presentar sendos escritos solicitando una entrevista entre los representantes de la Plataforma y el nuevo Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias,  Juan Ignacio  Zoido, y con el nuevo Secretario de Estado para la  Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego. 09 de febrer 2012

El Parlament de Catalunya farà un reconeixement institucional a Jaume Curbet


El reconeixement consistirà en un homenatge institucional, així com la creació d'un premi a treballs o estudis relacionats amb la seguretat. També es posarà el nom de l'intel·lectual català a alguna aula o dependència de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
La setmana passada, a petició dels diputats Joaquim Nadal, del PSC, i Jaume Bosch, d'ICV, la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la proposta d'aquest, que era la següent: "1. Promoure una fórmula de reconeixement institucional de la trajectòria d'en Jaume Curbet per la seva contribució a l'impuls del model de policia de Catalunya. Aquest reconeixement ha de fer-se efectiu no més tard de l'any 2012. 2. Estudiar possibles fórmules de reconeixement permanent d'en Jaume Curbet en el marc de les competències i instal•lacions del Departament d'Interior".

Bosch, que va defensar la proposta en tant que amic del finat Jaume Curbet, en va destacar la trajectòria personal, professional, cívica i política d'aquest, al qual va qualificar com el "millor estudiós i teòric de la seguretat a Catalunya". El diputat d'ICV va recordar també, algunes de les obres de Curbet, començant per "Democràcia i Policia (1983) o "La Policia del Quebec: un model per Catalunya"(1987), fins la darrera, "Un món insegur" (2011). Totes elles han ajudat de forma molt important, a crear l'actual model de seguretat català.

Com alumne seu en estudis de Dret i Criminologia, dono suport a aquesta iniciativa en reconeixement a la seva tasca professional en el mon de la seguretat pública Catalana.-A Jaume Curbet Hereu, in memòriam (link a webpolicial)08 de febrer 2012

Tres municipis limítrofs Mancomunen serveis de policiaDos vehicles patrulla de la Policia Local de Sallent<br/>
Dos vehicles patrulla de la Policia Local de Sallent
 ARXIU/AJ. SALLENT

Compartiran recursos de les seves policies locals

Sant Fruitós, Santpedor i Sallent efectuaran compres conjuntes de material i se cediran mútuament vehicles i radars per estalviar diners


No té gaire sentit que una policia local compri un radar mòbil si la policia del poble veí ja en disposa d'un. Ni tampoc fer tres comandes diferents de roba policial quan fer-ne una de conjunta resulta més econòmic. 

Amb aquesta filosofia, la de compartir compres i material per optimitzar recursos, els ajuntaments de Sant Fruitós de Bages, Sallent i Santpedor han decidit tirar endavant la mancomunitat d'alguns serveis de les seves policies locals.


Font: Regio 7.cat


01 de febrer 2012

Tossa s´enfronta a 640.000 euros en multes per mal ús de les càmeres de la comissaria


Dos policies locals de Tossa van ser expedientats per, entre altres coses, fer comentaris contra càrrecs municipals que van ser entregistrats per les càmeres de la comissaria- ha acabat en l'obertura d'un expedient sancionador per part de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) on es recorda que això de remenar enregistraments personals és cosa delicada i que té uns protocols que cal respectar. I si no es respecten, com podria haver estat el cas de l'Ajuntament de Tossa, les sancions previstes per la Llei Orgànica de Protecció de Dades són prou convincents. El document emès per APDCat detecta en el comportament del consistori tossenc almenys dues infraccions greus a la llei. I aquestes infraccions poden comportar multes de fins a 300.000 euros cadascuna. Com a propina també en detecta una de lleu, que podria suposar un afegitó de fins a 40.000 euros més. 

Van ser els agents locals expedientats i els responsables sindicals de CCOO del consistori els qui van elevar aquest afer a l'autoritat catalana sobre la protecció de dades en entendre que l'ajuntament havia comès irregularitats en almenys dos aspectes: una, fer servir els enregistraments de seguretat com a element punitiu d'una manera que fregava el límit amb l'espionatge, i dos, adjuntar en els expedients dels agents una còpia en DVD del contingut de les càmeres de seguretat amb el qual se'ls acusava, cosa que feia pensar que les imatges estaven perillosament a l'abast de qualsevol que hi volgués accedir o manipular-les. Ara, fonts sindicals volen recordar que l'actual equip de govern de Tossa, conformat per Tossa Unida (TU) i el PSC, està manegant l'assumpte d'una manera més constructiva de com ho va fer CiU, que governava en el moment en què es va expedientar els dos agents. 

La primera de les infraccions greus identificades en l'acord d'inici de procediment sancionador de l'ADPCat respon a un àmbit formal que ja fa mesos va ser denunciat per l'Agrupació de Policies Locals (APL) de CCOO: les càmeres es van instal·lar a l'estiu de 2010 sense haver fet la burocràcia prèvia necessària per posar-les en funcionament. Així, es van crear fitxers de titularitat pública sense haver-ho notificat formalment en els mitjans oficials, com ara el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El procediment per crear aquests fitxers no es va fer oficial, tot passant per aprovació plenària, fins després que es fes pública l'expedientació dels agents. Per aquestes infraccions la llei preveu sancions de 40.001 a 300.000 euros.

La segona falta greu que presumptament ha comès el consistori tossenc respon a un tema més delicat: tractar dades de caràcter personal o utilitzar-les posteriorment amb conculcació dels principis i les garanties que estableix la llei. Per argumentar aquest fet, l'escrit de l'APDCat considera que l'enregistrament de veu en el context d'unes càmeres instal·lades pel control dels accessos a la comissaria és desproporcionat. A més, una de les vuit càmeres de la comissaria, instal·lada a la recepció, també enregistra elements que sobrepassen els objectius inicials del sistema de vigilància: "aquesta càmera es trobaria enfocada de tal manera que el seu àmbit de visió permetria captar de manera directa imatges i veus del policia que realitza tasques a dita recepció, així com imatges de la pantalla de l'ordinador que aquest utilitza per les tasques encomanades, imatges de les persones que accedeixen al lavabo d'ús públic situat a la mateixa sala i imatges i veus dels usuaris del servei policial que es personen a la recepció de la comissaria. (...) La captació d'aquestes imatges i veus (...) podria ser desproporcionada o inadequada per assolir la finalitat del control d'accessos i seguretat", resa l'informe, que també qüestiona si, atesa la ubicació i l'angle de visió d'aquesta càmera, "la seva finalitat és la d'efectuar un control d'accessos i seguretat de les dependències municipals, o si per contra, amb caràcter principal, té per finalitat efectuar un control de les persones treballadores a la recepció". Si de debó es tractés d'això encara es podria establir la comissió d'una altra infracció greu, conclou el document. 

Pel que fa a la infracció lleu, es remet al fet que els rètols d'advertència de la instal·lació de les càmeres no informen sobre la captació de veu, i la possible captació de veu de ciutadans que estiguin al carrer passejant a prop de la comissaria. Les sancions a tal efecte oscil·len entre els 900 i els 40.000 euros. El document destaca en diverses ocasions que les omissions als dictats de la llei han estat continuades en el temps i perduren fins ara, un dels elements que es té en compte a l'hora d'aplicar el barem a les sancions. L'expedient destaca també que, en la primera ocasió que l'APDCat, va reclamar a Tossa explicacions sobre aquest afer, el consistori no va respondre. Ara, una vegada iniciat el procediment sancionador, l'Ajuntament té 10 dies per efectuar les al·legacions que consideri. Pel que fa als expedients als agents, l'Agrupació de Policies Locals del sindicat CCOO considera que els procediments estaven viciats i no eren vàlids. L'Ajuntament de Tossa a estimat totes les al.legacions presentades per APL-CCOO i ha arxivat els expedients sancionadors contra els agents.-

Font: Diari Girona // APL-CCOO