18 d’abril 2017

Novament amb el tema de l'uniformitat..


"La direcció general de coordinació de les policies locals ha fet una presentació als  caps d'alguns cossos del nou uniforme que es proposa perquè la vestimenta policial, tant dels agents municipals com dels mossos, guardi una uniformitat real. Ara algunes policies porten peces de color groc; d'altres, blau clar; d'altres combinen amb taronja... una disparitat en el vestir que s'allunya de la uniformitat que busca la Generalitat. El nou uniforme que s'estudia incorporar aposta pel blau."

Font: El punt diari
Enllaç aquí

Novament surt la notícia sobre tenir una "única" vestimenta policial, un tema que porta anys i anys sense aconseguir un consens entre totes les policies de Catalunya i que encara avui està lluny de solventar-se.  Fa uns anys el criteri era que "totes" les policies de Catalunya (fins i tot els mossos) tinguessin el mateix uniforme...
(veure noticia any 2012 Aquí)

Veurem si aquesta vegada les diferents administracions es posen d'acord, el temps ho dirà....


06 d’abril 2017

Assistència a judici en situació de baixa per malaltia o accident


Assistència a judici en situació de baixa per malaltia o accident

Segons estableix la Constitució Espanyola  de 1978, a l’article 118 estableix que “Es obligatori complir les sentències  i altres resolucions fermes del Jutges i tribunals, així com prestar la col·laboració requerida per aquests en el curs dels processos i en la execució d’allò que es resolgui”.


Per altra banda a l’article 410 de la Llei d’enjudiciament Criminal  s’estableix que “tots aquells que resideixin en territori espanyol, nacionals o estrangers,, que no estiguin impedits, tindran la obligació de concórrer a la crida judicial per declarar quan sàpiguen sobre allò que se’ls hi pregunti si per això són citats amb les formalitats prescrites a la llei”.


A l’article 420 de la mateixa llei s’estableix que aquell que no estigui impedit i no concorri al primer requeriment judicial, excepte les recollides a l’article 412, o es resisteix a declarar allò que sàpigues sobre els fets que fos preguntat, al no ser compres a les exempcions dels articles anteriors, incorrerà en la multa de 200 a 5000 euros, i si persistís en la seva resistència serà conduit en el primer cas a la presència del Jutge d’Instrucció pels agents de l’autoritat, i perseguit com a delicte d’obstrucció a la justícia tipificat a l’article 463.1 del Codi Penal, i en el segon cas serà també perseguit per un delicte de desobediència greu a  l’autoritat.  


Per altra banda  al llei de policies de Catalunya llei 16/91 s’estableix a l’article 10 , 1,5, que els agents hauran de col·laborar amb l’ Administració de justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei.


Així mateix en relació a la dedicació professional la llei de policies locals 16/91 diu que els policies han de portar a terme llurs funcions amb dedicació total, i han d’intervenir sempre en defensa de la llei.


Tenint en compte el Codi Penal actual, la Llei Orgànica 10/95

A l’article 412 s’estableix:

1.       El funcionari públic que requerit per l’autoritat competent, no presti l’auxili degut a l’Administració de Justícia o altres servei públic, incorreran en la pena de multa de tres a dotze mesos, i suspensió  de feina i càrrec públic per temps de sis mesos a dos anys.

2.       Si el requerit fos autoritat, cap o responsable d’una força pública o agent de l’autoritat, se li imposarà les penes de multa de dotze a divuit mesos i suspensió de feina o càrrec públic per temps de dos a tres anys.

A l’article 463 s’estableix:

1.       El que, citat en forma legal, deixi voluntàriament de comparèixer, sense causa justificada, davant d’un jutjat o tribunal en un procés criminal amb reu en presó provisional, provocant la suspensió del judici oral, serà castigat amb la pena de tres a sis mesos o multa de sis a 24 mesos. En la pena de multa de sis a 10 mesos incorrerà el que havent estat advertit, ho fes per segona vegada en causa criminal sense reu en presó, hagi provocat o no la suspensió.

Per tant si esteu en situació de baixa mèdica, i no podeu anar a judici, caldrà comunicar el fet al Jutjat, i serà el jutge que determinarà si  accepta o no la vostra petició. Si no l’accepta caldrà anar-hi al Jutjat o Tribunal que ens requereixi, encara que estigueu de situació de baixa en algunes de les modalitats que recull el sistema de Seguretat Social, és a dir, per contingències comuns (accidents no laborals o malalties comuns) o contingències professionals (accident de treball i malaltia professional).
Qualsevol dubte, a la vostra disposicio-.