06 d’abril 2017

Assistència a judici en situació de baixa per malaltia o accident


Assistència a judici en situació de baixa per malaltia o accident

Segons estableix la Constitució Espanyola  de 1978, a l’article 118 estableix que “Es obligatori complir les sentències  i altres resolucions fermes del Jutges i tribunals, així com prestar la col·laboració requerida per aquests en el curs dels processos i en la execució d’allò que es resolgui”.


Per altra banda a l’article 410 de la Llei d’enjudiciament Criminal  s’estableix que “tots aquells que resideixin en territori espanyol, nacionals o estrangers,, que no estiguin impedits, tindran la obligació de concórrer a la crida judicial per declarar quan sàpiguen sobre allò que se’ls hi pregunti si per això són citats amb les formalitats prescrites a la llei”.


A l’article 420 de la mateixa llei s’estableix que aquell que no estigui impedit i no concorri al primer requeriment judicial, excepte les recollides a l’article 412, o es resisteix a declarar allò que sàpigues sobre els fets que fos preguntat, al no ser compres a les exempcions dels articles anteriors, incorrerà en la multa de 200 a 5000 euros, i si persistís en la seva resistència serà conduit en el primer cas a la presència del Jutge d’Instrucció pels agents de l’autoritat, i perseguit com a delicte d’obstrucció a la justícia tipificat a l’article 463.1 del Codi Penal, i en el segon cas serà també perseguit per un delicte de desobediència greu a  l’autoritat.  


Per altra banda  al llei de policies de Catalunya llei 16/91 s’estableix a l’article 10 , 1,5, que els agents hauran de col·laborar amb l’ Administració de justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei.


Així mateix en relació a la dedicació professional la llei de policies locals 16/91 diu que els policies han de portar a terme llurs funcions amb dedicació total, i han d’intervenir sempre en defensa de la llei.


Tenint en compte el Codi Penal actual, la Llei Orgànica 10/95

A l’article 412 s’estableix:

1.       El funcionari públic que requerit per l’autoritat competent, no presti l’auxili degut a l’Administració de Justícia o altres servei públic, incorreran en la pena de multa de tres a dotze mesos, i suspensió  de feina i càrrec públic per temps de sis mesos a dos anys.

2.       Si el requerit fos autoritat, cap o responsable d’una força pública o agent de l’autoritat, se li imposarà les penes de multa de dotze a divuit mesos i suspensió de feina o càrrec públic per temps de dos a tres anys.

A l’article 463 s’estableix:

1.       El que, citat en forma legal, deixi voluntàriament de comparèixer, sense causa justificada, davant d’un jutjat o tribunal en un procés criminal amb reu en presó provisional, provocant la suspensió del judici oral, serà castigat amb la pena de tres a sis mesos o multa de sis a 24 mesos. En la pena de multa de sis a 10 mesos incorrerà el que havent estat advertit, ho fes per segona vegada en causa criminal sense reu en presó, hagi provocat o no la suspensió.

Per tant si esteu en situació de baixa mèdica, i no podeu anar a judici, caldrà comunicar el fet al Jutjat, i serà el jutge que determinarà si  accepta o no la vostra petició. Si no l’accepta caldrà anar-hi al Jutjat o Tribunal que ens requereixi, encara que estigueu de situació de baixa en algunes de les modalitats que recull el sistema de Seguretat Social, és a dir, per contingències comuns (accidents no laborals o malalties comuns) o contingències professionals (accident de treball i malaltia professional).
Qualsevol dubte, a la vostra disposicio-.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada